ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 09:04
27°
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Επιχειρήσεις

Με νέα οργανωτική δομή η Τράπεζα Κύπρου

Newsroom K

Νέους ρόλους και διευθυντικά στελέχη ανακοίνωσε ο Πανίκος Νικολάου

Εγκρίθηκε ο διορισμός του Πανίκου Νικολάου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 26 Αυγούστου, στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Ο διορισμός ισχύει επίσης και για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings. Ο κος Πανίκος Νικολάου θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1 Σεπτεμβρίου 2019. Σε ανακοίνωση της η Τράπεζα αναφέρει ότι β νέα οργανωτική δομή του Συγκροτήματος επικεντρώνεται σε τρεις διαρθρωτικούς τομείς. Τις Διοικητικές και Λειτουργικές δραστηριότητες, τις Επιχειρηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες Απομόχλευσης, για περαιτέρω επικέντρωση και καλύτερη ευθυγράμμιση με τους βασικούς στόχους του Συγκροτήματος. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, την οικοδόμηση των βασικών δραστηριοτήτων με βάση τη νέα ψηφιακή εποχή και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του κόστους.

Οι πιο κάτω Εκτελεστικοί θα αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πανίκο Νικολάου και θα αποτελούν μαζί με αυτόν την Εκτελεστική Επιτροπή. Η νέα οργανωτική δομή θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Οι νέοι διορισμοί στην Εκτελεστική Επιτροπή
υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Χριστόδουλος Πατσαλίδης
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Χάρης Πουαγκαρέ

Διοικητικές και Λειτουργικές δραστηριότητες

Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης - Ελίζα Λειβαδιώτου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων - Δημήτρης Δημητρίου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής - Γιώργος Τζωρτζής
και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης

Επιχειρηματικές δραστηριότητες
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων - Μιχάλης Αθανασίου
και Διεθνών Επιχειρήσεων
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Εταιρειών - Λούης Ποχάνης
Δραστηριότητες Απομόχλευσης
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης - Πανίκος Μουζούρης
και Διαχείρισης Χρεών
Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων - Άννα Σοφρωνίου
Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών - Nick Smith

Η νέα οργανωτική δομή θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019

Λύσεων Απομόχλευσης

Ο Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, θα εργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την επί-βλεψη της προόδου στους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων, Μιχάλης
Περσιάνης και η Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας, Κάτια Σάντη, θα αναφέρονται απευθείας στον Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρώτος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος θα επιβλέπει επίσης τη νεοσυσταθείσα υπηρεσία Εποπτικών Σχέσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του εποπτικού διαλόγου.

Με σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των πελατειακών σχέσεων, αναφέρεται ότι στη νέα οργανωτική δομή υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του εγχώριου τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Λιανικής Τραπεζικής, των οποίων επικεφαλής θα είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Χάρης Πουαγκαρέ, που θα έχει επίσης υπό την ευθύνη του τη Διεύθυνση Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Ξένιος Κονομής, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Βύρωνας Βύρωνος ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής, Θεοδόσης Θεοδοσίου, και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Τραπεζικών Υπηρε-σιών, Χάρης Πίστος, θα αναφέρονται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων, Μιχάλης Αθανασίου θα είναι επικεφαλής των εξειδι-κευμένων υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων, Χρηματοδότησης Έργων και Κοινοπρακτικών Δανείων, Διεθνών Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Διαχείρισης Κεφαλαίων, με στόχο την περαιτέρω διαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των εσόδων. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κεφαλαίων & Αγορών, Γρηγόρης Δελλάς θα αναφέρεται σε αυτόν.
Η μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό παραμένει προτεραιότητα για το Συγκρότημα. Ο Nick Smith θα αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Διεύθυνσης Εταιρικών Λύσεων Απομόχλευσης και θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του
κινδύνου στον ισολογισμό περιλαμβανομένων επιπρόσθετων πωλήσεων δανειακών χαρτοφυλακίων. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Δι-ύθυνσης Αναδιάρθρωσης και Διαχείρισης Χρεών, Πανίκος Μουζούρης θα ηγηθεί της οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και της επίβλεψης των αναδιαρθρώσεων. Ο Γιώργος Τζωρτζής, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ψηφιακής
Μεταμόρφωσης, θα αναλάβει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακής Μεταμόρφωσης του Συγκροτήματος και θα αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Σόλωνας Μάτσιας διορίζεται ως Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Δραστηριοτήτων και
Διαχείρισης Κόστους, μια σημαντική Διεύθυνση που θα αναλάβει την υλοποίηση του πλάνου για μείωση των εξόδων. Η Ειρήνη Γρηγορίου διορίζεται ως Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Και οι δύο θα αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η Δέσποινα Κυριακίδου διορίζεται ως Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και θα αναφέρεται στην Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, Ελίζα Λειβαδιώτου.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Γιώργος Ζορνάς, αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης, Μάριος Σκανδάλης αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου με
γραμμή αναφοράς στον Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ Συνδεθείτε

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ