ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
Τελευταία Ενημέρωση: 00:06
26°
Kλασικά και αγαπημένα Jazz, blues, swing, easy listening τραγούδια επιλεγμένα από την «Κ».
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Επιχειρήσεις

Μείωση 50% στα κέρδη Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Newsroom K

Για το α' εξάμηνο του 2020 τα κέρδη ήταν στα 4.85 εκατ. ευρώ έναντι 10.4 το 2019

Μειωμένα εισοδήματα και κερδοφορία κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2020 η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος, η μείωση οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις Αρχές.

Ως αποτέλεσμα, τα εισοδήματα κατά το εξάμηνο αυτό μειώθηκαν σε €44.512.000 από €53.996.000 για την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα οποία ακολούθως επηρέασαν την συνολική κερδοφορία. Το κέρδος για τους πρώτους έξι μήνες του 2020 ήταν €4.858.000 έναντι €10.411.000 για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση της εταιρείας έχει εφαρμόσει σχέδιο διαχείρισης κρίσεως και λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να βελτιώσει την κοστολογική δομή και ρευστότητα εις αναμονή της αβεβαιότητας της αγοράς λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές και η τρέχουσα αβέβαιη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19, δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Εν όψει των αβεβαιοτήτων, η διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους και τον περιορισμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.

Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση προς τους ιδιώτες και επιχειρήσεις από το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, οι τιμές ενέργειας και συναλλαγματικές  θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα εισοδήματα και λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος, την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, και τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση της απομείωσης των
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2020 δεν είναι ελεγμένες από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας. Έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ