ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Επιχειρήσεις

Τρ. Κύπρου: Ζημιές 122 εκατ. στο εννιάμηνο

Newsroom K

Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 26% του συνόλου των δανείων. Ο δείκτης κεφαλαίων με μεταβατικές διατάξεις στο 14.6%

Ζημιές 122 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2020 η Τράπεζα Κύπρου σε σύγκριση με κέρδη 116 εκατ. ευρώ με πέρσι.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 100 εκατ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 26% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 28% στις 30 Ιουνίου 2020 και 30% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 14.7% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης του Project Helix 2, η οποία υπογράφηκε το γ’ τρίμηνο 2020 (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2») σε σύγκριση με 14.3% στις 30 Ιουνίου 2020 (και 14.4% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2) και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά κατά περίπου 10 μ.β από τις τροποποιήσεις στους κανονισμούς κεφαλαίων που θεσπίστηκαν τον Ιούνιο 2020 για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, και συγκεκριμένα αναφορικά με τον προσωρινό χειρισμό μη πραγματοποιηθέντων ζημιών σε ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα και με το ΔΠΧΑ 9.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 12.8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 12.9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2, σε σύγκριση με 12.6% στις 30 Ιουνίου 2020 και 12.7% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2, και 13.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών σχεδιασμών του Συγκροτήματος.

Στα πλαίσια των μέτρων χαλάρωσης της ΕΚΤ για την εξάπλωση του ιού COVID-19, αναφορικά με τα κεφάλαια, η Τράπεζα έλαβε τροποποιημένη απόφαση αναφορικά με τις αποφάσεις της ΔΕΕΑ του Δεκεμβρίου 2019 η οποία είναι σε ισχύ από τις 12 Μαρτίου 2020, και μειώνει τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος στο 9.7%.

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,384 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €16,303 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019),παραμένοντας στα ίδια επίπεδα το γ’ τρίμηνο και μειωμένα κατά 2% από το τέλος του χρόνου. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.0% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε περίπου τα ίδια επίπεδα με τις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 76% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 85% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με 79% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και 89% των συνολικών υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) ανήλθε σε 63% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με 64% στις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019). Ο δείκτης Δ/Κ έφτασε στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Ρευστότητα

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 256% (σε σύγκριση με 257% στις 30 Ιουνίου 2020 και 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε €4.1 δις (σε σύγκριση με €3.9 δις στις 30 Ιουνίου 2020 και €3.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Η αύξηση το εννιάμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση ύψους €1 δις από Στοχευμένες Πράξεις Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) τον Ιούνιο 2020. Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) δεν εφαρμόστηκε ακόμη. Θα τεθεί σε ισχύ ως κανονιστική απαίτηση σύμφωνα με τον CRR II το 2021, με ελάχιστη απαίτηση ύψους 100%. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΔΚΣΧ του Συγκροτήματος, με βάση τα πρότυπα της Επιτροπής Βασιλείας III, ανήλθε σε 135% (σε σύγκριση με 134% στις 30 Ιουνίου 2020 και 127% στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Δάνεια

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,309 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,237 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2, τα δάνεια μειώνονται κατά €882 εκατ. σε €11,427 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το εννιάμηνο 2020 ανήλθε σε €977 εκατ., σε σύγκριση με €1,602 εκατ. το εννιάμηνο 2019 (μειωμένος κατά 39% σε ετήσια βάση) και επηρεάστηκε από την πανδημία. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €288 εκατ., σε σύγκριση με €238 εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 21% σε τριμηνιαία βάση) και με €491 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019 (μειωμένος κατά 41% σε ετήσια βάση). Η τριμηνιαία αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για νέο δανεισμό, κυρίως για στεγαστικά δάνεια, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,047 εκατ. (σε σύγκριση με €10,104 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €10,722 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Επιπρόσθετα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €349 εκατ. ταξινομήθηκαν ως κρατούμενα προς πώληση σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 5 και αφορούν το Helix 2 (€340 εκατ.) και Helix Tail (€9 εκατ.), σε σύγκριση με €362 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 που αφορούσαν το Helix 2 (€352 εκατ.) και Helix Tail (€10 εκατ.), και με €26 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 που αφορούσαν το Helix Tail και το Velocity 2. Το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να ανέρχεται σε 41.5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 41.7% στις 30 Ιουνίου 2020 και 41.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο (λεπτομέρειες)

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €230 εκατ. ή κατά 7% κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με μείωση ύψους €270 εκατ. το β’ τρίμηνο 2020, (μέσω οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €137 εκατ. και της ολοκλήρωσης του Project Velocity 2, ύψους €133 εκατ.), παρά τα περιοριστικά μέτρα λόγω του ιού COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, σε €3,238 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €3,468 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €3,880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Το Συγκρότημα κατέγραψε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για είκοσι-δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €864 εκατ. σε €2,374 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 26% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 28% στις 30 Ιουνίου 2020 και 30% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που ταξινομήθηκαν ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Αναπροσαρμοσμένο για το Helix 2, το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 21% με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 60% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 59% στις 30 Ιουνίου 2020 και 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην ίδια βάση, δηλαδή περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) που ταξινομήθηκαν ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) καλύπτονται πλήρως. Αναπροσαρμοσμένο για το Helix 2, το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκε σε 59% με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης για το εννιάμηνο 2020 ανήλθαν σε €104 εκατ. (σε σύγκριση με €6 εκατ. για το εννιάμηνο 2019). Το αντίστοιχο ποσό για το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε αναστροφή προβλέψεων ύψους €3 εκατ. (σε σύγκριση με προβλέψεις ύψους €104 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2020). Το ποσό των €104 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2020 περιλαμβάνει κυρίως πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με την τότε αναμενόμενη συμφωνία για το Project Helix 2 ύψους €68 εκατ. και επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €21 εκατ. ως αποτέλεσμα πιθανών περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Επιπλέον, περιλαμβάνονται έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με πωλήσεις ΜΕΔ για το β’ τρίμηνο 2020 ύψους €1 εκατ. (μηδέν για το γ’ τρίμηνο 2020).

Cost to income

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ) για το εννιάμηνο 2020 ανήλθε σε 59%, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ) για το γ΄ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 62% σε σύγκριση με 57% για το β’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας αύξηση των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και μείωση των συνολικών εσόδων κατά 5% σε τριμηνιαία βάση.

Μείωση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Τράπεζα

Τον Οκτώβριο 2020, η Τράπεζα, αφού έλαβε έγκριση από τους μετόχους της, την ΕΚΤ και το Δικαστήριο της Κύπρου, εφάρμοσε διαδικασία μείωσης κεφαλαίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση περίπου €619 εκατ. του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Τράπεζας ως διανεμητέα αποθεματικά. Μια τέτοια μείωση κεφαλαίου δεν θα έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια ή στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ή του Συγκροτήματος. Τα διανεμητέα αποθεματικά παρέχουν τη βάση για τον υπολογισμό των διανεμητέων στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) με αρ. 575/2013 (CRR) που προνοεί ότι τα κουπόνια Χρεογράφων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 μπορούν να πληρωθούν μόνο από τα διανεμητέα στοιχεία.

Εταιρία

Τον Νοέμβριο 2020, η Εταιρία (Bank of Cyprus Holdings PLC), μετά από σχετική απόφαση των μετόχων της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τον Μάιο 2020 και αφού έλαβε έγκριση από την ΕΚΤ και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας, εφάρμοσε διαδικασία μείωσης κεφαλαίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση ποσού ύψους €700 εκατ. του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας ως διανεμητέα αποθεματικά. Η μείωση κεφαλαίου δεν θα έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια ή στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, της Τράπεζας ή του Συγκροτήματος. Τα διανεμητέα αποθεματικά παρέχουν τη βάση για τον υπολογισμό των διανεμητέων στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) που προνοεί ότι τα κουπόνια Χρεογράφων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 μπορούν να πληρωθούν μόνο από τα διανεμητέα στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Αναμένεται ότι τα διανεμητέα αποθεματικά και τα διανεμητέα στοιχεία που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία μείωσης κεφαλαίου θα αντικατοπτρίζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Κύπρου, Πανίκος Νικολάου

«Ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης σε επίπεδα προ-πανδημίας σημάδεψαν το τρίτο τρίμηνο του έτους, με την Κυπριακή οικονομία να δείχνει πιο ανθεκτική από ότι αρχικά αναμενόταν, αποδεικνύοντας ότι είναι μια ανοιχτή, μικρή και ευέλικτη οικονομία. Παρόλα αυτά, ο αυξημένος αριθμός των νέων περιστατικών του ιού COVID-19 τις τελευταίες εβδομάδες και τα τοπικά περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, πιθανόν να οδηγήσουν σε μερική απώλεια της δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης το τέταρτο τρίμηνο. Τα τελευταία νέα για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι ενθαρρυντικά, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να στηρίξει την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενίσχυση του ισολογισμού μας και βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας, μαζί με την ταυτόχρονη στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της πανδημίας, παραμένουν αμετάβλητες. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Κυπριακή οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €288 εκατ., αυξημένα κατά περισσότερο από 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων η ζήτηση αυξάνεται, κυρίως για στεγαστικά δάνεια που επιδοτούνται από την Κυβέρνηση μέσω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων.

Συνολικά, έχουμε χορηγήσει περίπου €1 δις νέα δάνεια κατά τους πρώτους εννιά μήνες του έτους. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €137 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων παρέμεινε κάτω από 100 μ.β. Το τρίτο τρίμηνο ήταν κερδοφόρο και το κέρδος μετά τη φορολογία για το τρίμηνο ανήλθε σε €4 εκατ. Το συνολικό αποτέλεσμα για το εννιάμηνο ήταν ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €122 εκατ., μετά τη ζημιά από το Project Helix 2 και τις πιστωτικές ζημιές δανείων για πιθανές μελλοντικές πωλήσεις ΜΕΔ, που αναγνωρίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο εννιάμηνο του έτους προχωρήσαμε σε μείωση των λειτουργικών μας εξόδων κατά €40 εκατ. ή 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων. Η τριμηνιαία αύξηση ύψους 4% αντικατοπτρίζει τη χαμηλότερη βάση κόστους κατά το δεύτερο τρίμηνο ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.2% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.7%, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix 2. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή, καθώς συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 256%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €16.4 δις. Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παραμείναμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας.

Ο ρυθμός οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) επανήλθε στα επίπεδα προ-πανδημίας, και προχωρήσαμε σε περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ κατά €230 εκατ., καταγράφοντας συνολική οργανική μείωση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ύψους πέραν των €500 εκατ. Μαζί με τις πωλήσεις ΜΕΔ που συμφωνήθηκαν νωρίτερα φέτος (Helix 2 και Velocity 2), έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των ΜΕΔ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ύψους €1.5 δις. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €12.6 δις ή 84% σε €2.4 δις (σε αναπροσαρμοσμένη βάση), καθώς και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια από 63% σε 21% (σε αναπροσαρμοσμένη βάση). Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ παρέμεινε σε 59%, μειώνοντας τον εναπομείναντα κίνδυνο στον ισολογισμό μας σε €1 δις. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων. Παρόλο που υπάρχει αβεβαιότητα στο ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Η Τράπεζα Κύπρου έχει περάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και σήμερα θέτουμε τις βάσεις για δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους της.

Οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και τη διασφάλιση ότι η βάση κόστους παραμένει σε κατάλληλα επίπεδα ενώ επενδύουμε περαιτέρω στις ψηφιακές μας δυνατότητες. Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των εσόδων αξιοποιώντας την ισχυρή μας θέση στην αγορά και τη μείωση των εξόδων, για επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ