ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 
 
Οικονομία

ΚΕΔΙΠΕΣ: Πουλά δάνεια 1,2 δισ. ευρώ

Newsroom K

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες να προωθηθεί το σχέδιο

Οι ταμειακές εισροές του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 53 εκατ. για την ΚΕΔΙΠΕΣ, σημειώνοντας μείωση 32% έναντι €78,0εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στο επίπεδο των εισροών. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.578εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Β τριμήνου 2020 για την ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει ξεκινήσει το Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δις ευρώ. Αναλυτικότερα, τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν αρχίσει οι εργασίες που αφορούν το έργο προετοιμασίας και ενδεχόμενης πώλησης εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων. "Η συνολική περίμετρος του χαρτοφυλακίου το οποίο αξιολογείται είναι ονομαστικής αξίας €1,2 δισ", αναφέρεται στα αποτελέσματα.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.

Στα πλαίσια του σχετικού διατάγματος έχει γίνει αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 για 5.677 λογαριασμούς δανείων ύψους €735εκ. γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος του 2020 κατά €58εκ. Σημειώνεται ότι πέραν της εφαρμογής συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης, οι ενέργειες που αφορούν πλειστηριασμούς έχουν ξεκινήσει και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος 2020 παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ιδιαίτερα ως προς τις πωλήσεις ακινήτων. Επίσης, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, αφού οι συνολικές εισροές για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €52,7 εκ. προδιαγράφοντας αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τις εισροές του Β’ τριμήνου ύψους €53εκ. που ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης στις ταμειακές εισροές έχει γίνει νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €40εκ. σε μετρητά τον Σεπτέμβριο 2020.

Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, αναμένεται να είναι αυξημένες, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη.

Άλλες Εξελίξεις

Τον Ιούλιο 2020 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Ευθύμιου Πανταζή στη θέση του Διευθυντή Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Τον Αύγουστο 2020, η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ διόρισε τον κ. Γιώργο Χατζαντωνά, στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, μετά την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, έχει ολοκληρωθεί η πώληση από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A,. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5εκ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδει με όρους αγοράς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται πλέον και οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για την αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Άλλοι δείκτες

Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2εκ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €0,3εκ. το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με €3,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τον Φεβρουάριο 2020 έγινε καταβολή εποπτικών τελών και φορολογίας. Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.937εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2020 από €6.906εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση οφείλεται στους τόκους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 15,7%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97,0εκ. το B’ τρίμηνο 2020 έναντι €157,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.472εκ. ή 20,0% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του B’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126εκ., ακίνητη περιουσία €648εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553εκ. Τον Ιούνιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας €30εκ., διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά μέχρι το τέλος του Β’ τριμήνου στα €240εκ. Επιπρόσθετη αποπληρωμή που καταβλήθηκε σήμερα ύψους €40εκ. διαμόρφωσε τη συνολική μέχρι τώρα αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €280 εκ.

Επιπρόσθετα, όπως έχει ανακοινωθεί, μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3εκ. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 4 απαιτήσεις ύψους €79,5εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2020. Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο μεγάλη αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018. Η απαίτηση για το Γ’ Τρίμηνο 2019 μειώθηκε στα €8,1εκ. και με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου η τρίτη απαίτηση για το Δ’ Τρίμηνο 2019 ήταν ύψους €1,7εκ. Ως ήταν αναμενόμενο, η τέταρτη απαίτηση που αφορά το Α’ τρίμηνο 2020 ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και ανήλθε στα €6.5εκ. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

Δήλωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρου Παπαδόπουλου

Οι ταμειακές εισροές για το Β’ Τρίμηνο 2020 περιορίστηκαν στα €53εκ. ευρώ. Μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο. Η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο Γ’ τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλοτέρα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80εκ., μειωμένες ωστόσο κατά περίπου 25% από το 2019.

Παραμένοντας προσηλωμένοι στο στόχο μας για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40εκ. ευρώ έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160εκ. ευρώ για το 2020 ή σε €280εκ. ευρώ από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 η συμφωνία για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited στην Altamira Asset Management S.A, υλοποιώντας έτσι τη Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προχωρούν οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει το Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δις ευρώ.

H εξέλιξη του σχεδίου Εστία δεν είναι η αναμενόμενη. Με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, αλλά και των ευθυνών μας προς τον Κύπριο φορολογούμενο εξετάζουμε νέες λύσεις. Η επανέναρξη των εκποιήσεων από 1 η Σεπτεμβρίου 2020, όπως και η ανάγκη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να στηρίζουν το έργο μας, θα συνδράμουν θετικά στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ